mRibič

Priručnik za mobilnu aplikaciju za ribiče

 

Pomoć: telefon 01 6443 188, 01 6443 183

e-mail: slatkovodno.ribarstvo@mps.hr, rmc@mps.hr

 

Uprava ribarstva za obveznike izvješća o ulovu izradila je mobilnu aplikaciju mRibič koju ribiči u športskom ribolovu na slatkim vodama mogu koristiti umjesto papirnatih obrazaca.

 

KAKO INSTALIRATI APLIKACIJU?

Aplikacija se može preuzeti za mobilne uređaje koji rade na sustavima Android putem aplikacije Google trgovina ili za uređaje koji imaju iOS sustav putem App trgoine upisujući u pretraživaču mRibic. Odabirom na pronađenu aplikaciju, korisniku se nude podaci o aplikaciji i opcija instalacije aplikacije. (slika 1.)

Slika 1.

Odabirom na opciju instaliraj, započinje instalacija aplikacije.

KAKO SE PRIJAVITI U APLIKACIJU?

Da bi se registrirao za ispunjavanje mRibic, korisnik treba za početak kupiti ribičku dozvolu jer bez nje nije moguće ući u aplikaciju.

Kada ribič kupi dozvolu, može početi koristiti aplikaciju. Prilikom svakog otvaranja aplikacije, korisnik treba upisati dva podatka: korisničko ime (OIB ili broj identifikacijskog dokumenta za strance) i zaporku (Broj dozvole u cijeloj dužini ili bez prvih pet znakova – bez HRV21 – HRV21XXXXXXXXX) (Slika 2.). Broj dozvole mora imati minimalno 14 znakova. NAPOMENA: ribič se ne može prijaviti s brojem ribičke iskaznice ili uvjerenja o položenom ribičkom ispitu.

 

Slika 2.

Upisivanjem svih podataka te odabirom na tipku „Prijavi me“ korisnik ulazi u aplikaciju u kojoj može pregledavati dozvole i očevidnike te unositi očevidnike. Ulaskom će vidjeti početni zaslon (slika 3.)

Slika 3.

Nakon što su se podaci učitali, korisnik će biti postavljen na ekran za unos očevidnika za ribolov na slatkim vodama (slika 4.)

 

Slika 4.

 

KAKO UPISATI OČEVIDNIK?

Novi očevidnik upisuje se odabirom „Novi“ unutar pregleda očevidnika ili ponovnom prijavom u aplikaciju mRibic (slika 4.). Nakon odabira te opcije, prikazan je u zaglavlju broj dozvole za koju se unosi očevidnik, padajući izbornik za prikaz parametara dozvole, ovlaštenik kod kojeg je kupljena dozvola, padajući izbornik za odabir ovlaštenika (dostupan za godišnje dozvole za HRVI ) i gumb za prijavu dolaska na vodu i početka ribarenja. Odabirom padajućeg izbornika prikazani su detaljni podaci o izdanoj dozvole (slika 5.)

 

Slika 5.

Kod odabira ovlaštenika prikazana je mogućnost odabira ovlaštenika i pretraživanje po nazivu ovlaštenika za brži odabir (slika 6).

 

Slika 6.

Pritiskom na gumb „Prijavi dolazak“ otvara se potvrda otvaranja ili odustajanje prijave. (slika 7)

Slika 7.

 

Nakon potvrde dolaska i otvaranja očevidnika prikazan je ekran u kojemu je prikaza gumb za završetak očevidnika ili gumb za prelazak na ekran za unos zadržanog ulova. (slika 8)

 

Slika 8.

KAKO UPISATI ZADRŽANI ULOV?

Unos zadržanog ulova vrši se odabirom opcije „Unesi ulov“. Nakon odabira te opcije prikazana je lista riba za koje se može upisati zadržani ulov. (slika 9.)

Slika 9.

Odabirom pojedine vrste ribe prelazi se na ekran za unos količina zadržanog ulova u komadima (slika 10.) i ukupnu težinu zadržanog ulova u kilogramima. (slika 11.)

Slika 10.

 

Slika 11.

 

Nakon unosa ulova i pritiska na „Spremi“, podaci o ulovu se šalju na server i prelazi se nazad na listu prikaza vrsta riba gdje je u plavoj boji unesen ulov sa prikazom količina u komadma i težina ulova za tu vrstu ribe. (slika 12.)

Slika 12.

 

KAKO OBRISATI ZADRŽANI ULOV?

Povlačenjem unesene vrste prema lijevo prelazi se u mod brisanja unesenih količina (slika 13.)

 

Slika 13.

Nakon što je količina obrisana prikaz količina u listi vrsta je bez oznake boje i prikazana je količina 0 (slika 14.)

Slika 14.

Zadržani ulov se može obrisati tako da se pritisne unesena vrsta i unutar forme za unos ulova izmijeni se unesena količina u komadima ili težina na vrijednost 0 i nakon opcije „Spremi“ ulov za tu vrstu riba je obrisan.

KAKO ZAVRŠITI OČEVIDNIK?

Nakon unosa zadržanog ulova i odabirom opcije „Naprijed“ u zaglavlju prelazi se na ekran završetka očevidnika. (slika 15.)

Slika 15.

Slika 16.

 

KAKO PREGLEDATI SVE OČEVIDNIKE?

Nakon potvrde unesenog očevidnika prelazi se na pregled svih unesenih očevidnika za izdanu dozvolu. (slika 17.) Omogućen je odabir i detaljni prikaz parametara pojedinog očevidnika te izrada novog očevidnika sa gumbom „Novi“.

Slika 17.

Do pregleda očevidnika se može doći i odabir iz izbornika sa lijeve strane (slika 18.).

Slika 18.

Nakon odabira završenog očevidnika (crna boja) prikazuje se prikaz očevidnika sa svim parametrima – dozvola, ovlaštenik, vrijeme dolaska, vrijeme završetka i količine zadržanog ulova (slika 19.)

Slika 19.

 

KAKO SPREMITI OČEVIDNIKE KAD NEMA INTERNETA?

Kod spremanja očevidnika gdje nema signala ili interneta, očevidnik se sprema lokalno na mobilni uređaj i prikazuje se poruka „nema interneta“. (slika 20.)

 

 

Slika 20.

Nakon spremanja očevidnika lokalno na mobilni uređaj i povratkom na pregled očevidnika, očevidnik koji nije poslan na server je prikaza sa ikonicom satelit sa uskličnikom (slika 21.)

 

Slika 21.

 

PRIKAZ OTVORENOG OČEVIDNIKA?

Nakon spremanja očevidnika koji nije završen, očevidnik je prikazan narančastom bojom i bez kvačice. (slika 22.)

Slika 22.

Prikaz očevidnika koji je otvoren i nema upisanog ulova. (slika 23.)

Slika 23.

KAKO PREGLEDATI SVE SVOJE DOZVOLE?

Nakon odabira prikaza dozvola sa menija sa lijeve strane sa servera se skidaju sve dozvole (slika 24.) Omogućeno je osvježavanje prikaza i dohvat novih dozvola sa servera pritiskanjem ikone za osvježavanje unutar zaglavlja na desnoj strani ili povlačenjem liste dozvola prema dolje.

Slika 24.

Prikazane su sve dozvole za s mogućnošću detaljnog prikaza pojedinačne dozvole.

Slika 25.

PRIKAZ INFO EKRANA?

Odabirom prikaza info ekrana omogućen je odlazak na verziju ovog dokumenta na internetu, odlazak na trgovinu za provjeru novih verzija, gumb za slanje svih očevidnika na server, gumb za brisanje lokalne baze i prikaz verzije aplikacije koja se koristi. (slika 26.) Odabirom brisanja lokalne baze, svi lokalni podaci se brišu i ribič je postavljen na ekran prijave u aplikaciju.

Slika 26.

ODJAVA IZ APLIKACIJE?

Odabirom odjave iz aplikacije s lijevog izbornika ribič se odjavljuje i prikazan je ekran za prijavu u aplikaciju s prikazom zadnje unesenog OIB-a i broja dozvole za lakšu prijavu u aplikaciju.